From Reliable Guinea Pig, 6 Months ago, written in Microsoft Registry Editor.
Embed
 1. RIYAZIYYAT FƏNNİNDƏN TEST SUALLARI
 2.  
 3. 1 Həqiqi ədədlər. Funksiya anlayışı. Funksiyanın əsas xassələri. Funksiyanın verilmə üsulları
 4. 1. Hansı ədədlərə həqiqi ədədlər deyilir?
 5. A) Rasional və irrasional ədədlər çoxluğu
 6. B) Rasional ədədlərə
 7. C) Dövrü olmayan sonsuz onluq kəsr şəklində göstərilə bilən ədədlərə
 8. D) Mənfi tam ədədlərə
 9. E) Yalnız özünə və vahidə bölünən natural ədədlərə
 10.  
 11. 2. Ədədi funksiya nəyə deyilir?
 12. A) X ədədi çoxluğundan götürülmüş hər bir x-ə Y çoxluğundan yeganə y ədədini qarşı qoyan qaydaya
 13. B) Ədəd, dəyişənlər və ya onların müəyyən natural üstlü qüvvətlərinin hasilindən ibarət olan ifadəyə
 14. C) a və b natural ədədlərinin hər ikisinə bölünən natural ədədlərdən ən  kiçiyinə
 15. D) Ədədə bölmənin köməyi ilə ədədlərdən tərtib olunmuş ifadəyə
 16. E) Bütün cavablar doğrudur
 17.  
 18. 3. Funksiya hansı üsullarla verilir?
 19. A) Cədvəl üsulu, qrafik üsulu, analitik üsul
 20. B) Hissə-hissə inteqrallama üsulu, inteqrallar üsulu
 21. C) Həndəsi üsul, dəyişənin əvəz edilməsi üsulu
 22. D) n-ci həddin düsturu ilə verilmə üsulu, rekkurent münasibətlə verilmə üsulu
 23. E) Cəbri üsul, həndəsi üsul
 24.  
 25. 4. Funkfiyanın qrafiki nədir?
 26. A) Absisi arqumentin ordinatı funksiyanın qiymətinə uyğun gələn nöqtələrin həndəsi yeri`
 27. B) Funksiyanın müsbət dövrlərinin ən kiçiyi
 28. C) Nöqtənin ordinatının absisinə nisbəti
 29. D) Hər bir həddi standart şəkildə olan və oxşar hədləri olmayan hədli
 30. E) U kəmiyyətinin X kəmiyyətindən asılılığı
 31.  
 32. 5. a-nın hansı qiymətində   nöqtəsi    funksiyasının qrafiki üzərindədir?
 33. A) 11
 34. B) 1
 35. C) -6
 36. D) 13
 37. E) -5
 38.  
 39. 6. m-in hansı qiymətində   nöqtəsi   funksiyasının qrafiki üzərindədir?
 40. A) 9
 41. B) 6
 42. C) 14
 43. D) 10
 44. E) 8
 45.  
 46. 7. a-nın hansı qiymətində   nöqtəsi    funksiyasının qrafiki üzərindədir?
 47. A) -28
 48. B) -15
 49. C) -8
 50. D) 2
 51. E) 5
 52. 8. m-in hansı qiymətində   nöqtəsi   funksiyasının qrafiki üzərindədir?
 53. A) 18
 54. B) 14
 55. C) 21
 56. D) 16
 57. E) 19
 58.  
 59. 9. f(х)=  funksiyasının təyin oblastını tapın:
 60. A) D(f)=( ; 2)  (2; 3)  (3;+ )
 61. B) D(f)=(-1,5) (-5;+ )
 62. C) D(f)=(- ; 0)  (2; + )
 63. D) D(f)=[3;8]
 64. E) D(f)=(1,5;+ )
 65.  
 66. 10. f(х) = 2х2 +3 funksiyasının tək və cütlüyünü araşdırın:
 67. A) cüt
 68. B) monoton
 69. C) nə tək, nə cüt
 70. D) həm tək, həm cüt
 71. E) tək
 72.  
 73. 11.   funksiyasının təyin oblastını tapın:
 74. A) (3;+∞)
 75. B) [0;3]
 76. С) (-∞;3)U(3;+∞)
 77. D) (-∞;-3)
 78. E) (0;3)
 79.  
 80. 12.   funksiyasının təyin oblastını tapın:
 81. A) (-∞;2]
 82. B) (-∞;2)U(2;+∞)
 83. C) (0;2)
 84. D) (2;+∞)
 85. E) (-∞;+∞)
 86.  
 87. 13.   funksiyasının dövrülüyünü,tək və ya cütlülüyünü araşdırın:
 88. A) Dövrü, cüt
 89. B) Dövrü olmayan, cüt
 90. C) Dövrü, tək
 91. D) Dövrü olmayan, tək
 92. E) Tək
 93.  
 94.      2 Ədədi ardıcıllıq və Funksiyanın limiti:
 95.  
 96. 14. Artan ədədi ardıcıllığın hədləri hansı şərti ödəyir?
 97. A) an<an+1
 98. B) an>an+1
 99. C) an≥an+1
 100. D) an+an+1<an+1
 101. E) a1+an<an+1
 102.  
 103. 15. Limiti hesablayın:
 104.  
 105.  
 106. A) 2
 107. B)  
 108. C) 0
 109. D)  
 110. E) 1
 111.  
 112. 16. Limiti hesablayın:
 113.  
 114. A) 1/2
 115. B) 2
 116. C) Limiti yoxdur
 117. D) +∞
 118. E) 3
 119.  
 120. 17. Funksiyanın limitini hesablayın:
 121.  
 122. A) 16
 123. B) 8
 124. C) 4
 125. D) 18
 126. E) -1
 127.  
 128. 18. Funksiyanın limitini hesablayın:
 129.  
 130. A) -1
 131. B) 12
 132. C) 7
 133. D) 5
 134. E) -3
 135.  
 136. 19. Limiti hesablayın:
 137.  
 138. A).
 139. B) 2
 140. C) 3
 141. D) 8
 142. E)
 143.  
 144. 20. Limiti hesablayın:
 145.  
 146. A) 2
 147. B) 4
 148. C)  
 149. D)  
 150. E) 6
 151.  
 152. 21. Limiti hesablayın:
 153.  
 154. A) –2
 155. B) 2
 156. C) 4
 157. D) 0
 158. E) 1
 159.  
 160. 22. Limiti hesablayın:
 161.  
 162. A)  
 163. B) 5
 164. C)  
 165. D)  
 166. E) –1
 167.  
 168. 23. Limiti hesablayın:
 169.  
 170. A) -2
 171. B) 6
 172. C) 5
 173. D) ½
 174. E) 8
 175.  
 176. 24. Limiti hesablayın:
 177.  
 178. A) 3
 179. B) 2
 180. C) 6
 181. D) 8
 182. E) 0,2
 183.  
 184. 25. Limiti hesablayın:
 185.  
 186. A) -5/2
 187. B) 4/5
 188. C) 7
 189. D) ½
 190. E) 8
 191.  
 192. 26. Limi hesablayın:
 193.  
 194. A) -3
 195. B) -2/3
 196. C) 8
 197. D) 7
 198. E) -1
 199.  
 200. 27. Limiti hesablayın:
 201.  
 202. A) 2/3
 203. B) 4/5
 204. C) 2/7
 205. D) 1/3
 206. E) 10
 207.  
 208. 28. Limiti hesablayın:
 209.  
 210. A) -1
 211. B) 2
 212. C) 6
 213. D) 8
 214. E) 4
 215.  
 216.        Mövzu: 3 Kəsilməz funksiyalar və onların əsas xassələri. Məxsusi nöqtələr və onların təsnifatı.
 217.  
 218. 29. Məxsusi nöqtə nəyə deyilir?
 219. A) Bu nöqtədə funksiya təyin olunmayıb və ya   yoxdur
 220. B) Bu nöqtədə funksiyanın törəməsi sıfra bərabərdir
 221. C) Bu nöqtədə funksiya kəsilməzdir
 222. D) Bu nöqtədə funksiyanın törəməsi yoxdur
 223. E) Bu nöqtədə funksiyanın ekstremumu var
 224.  
 225. 30.   funksiyasının sıfırlarını tapın
 226. A) 60
 227. B) –60
 228. C) 5
 229. D) 0
 230. E) yoxdur
 231.  
 232. 31.    funksiyasının sıfırlarını tapın:
 233. A) yoxdur
 234. B) –9
 235. C) 9
 236. D) 0
 237. E)  
 238.  
 239. 32. Funksiyanın kəsilmə nöqtələrini tapın:
 240.  
 241. A) x1=2; x2=-2
 242. B) x1=1; x2=3
 243. C) x1=2; x2=0
 244. D) x1=-2; x2=0
 245. E) Yoxdur
 246.  
 247. 33. Funksiyanın kəsilmə nöqtələrini tapın:
 248.  
 249. A) Yoxdur
 250. B) x1=1; x2=3
 251. C) x1=0; x2=2
 252. D) x1=1/3; x2=1
 253. E) 5
 254.  
 255. 34. Funksiyanın monotonluq əlamət:
 256. A) X çoxluğundan arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğun gələrsə, f(x) funksiyasına bu çoxluqda artan funksiya deyilir
 257. B) f(х-Т)=f(х)=f(х+Т) bərabərliyi ödənilərsə
 258. C) Qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrik olan funksiya
 259. D) Qrafki koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olan funksiya
 260. E) Təyin olunma oblastı koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olan funksiya
 261.  
 262. 35. Kəsilməz funksiya:
 263. A) f(x) dunksiyasının x0 nöqtəsində limiti funksiyanın bu nöqtədəki qiymətinə bərabərdirə, yəni  
 264. B) (a, b) inrevalında törəməsi olan funksiya
 265. C) Seçilmiş vahidlər sistemində yalnız ədədi qiyməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyət
 266. D) Arqumenti qüvvət üstünə olan funksiya
 267. E) x1 nöqtəsinin müəyyən ətrafında olan bütün x-lər üçün f(х1)>f(х) bərabərsizliyi ödənilərsə
 268.  
 269. 35.y=f(x) funksiyası (a:b) intervalının (a<b) hər bir nöqtəsində kəsilməzdirsə.
 270. funksiya bu intervalda
 271. A) kəsilməz adlanır
 272. B) kəsilən adlanır
 273. C) monoton adlanır
 274. D) periodik adlanır
 275. C) artandır
 276. E) azalandır
 277.  
 278. 36. f(х)= 5х2–3х+1 funksiyasının artma və azalma intervallarını tapın:
 279. A)[0,3;+ ) (- ; 0,3]
 280. B) [1;  ] [-1; 1]
 281. C) (- ; -1] [-1; 1]
 282. D) [3; 5] (- ; 3]
 283. E) [1, 2] (1,5;+ ]
 284.  
 285. 37 .Funksiyanın maksimum nöqtəsi nəyə deyilir?
 286. A) x1 nöqtəsinin kifayət qədər kiçik ətrafından olan bütün x-lər üçün f(х1) >f(х) bərabərsizliyi ödənilərsə, onda x1 nöqtəsinə f (x)-nın maksimu nöqtəsi deyilir
 287. B) f'(х0)=0 bərabərliyini ödəyən х0 nöqtəsinə
 288. C) Törəmənin olmadığı nöqtəyə
 289. D) Törəmənin müsbət olduğu nöqtəyə
 290. E) Törəmənin mənfi olduğu nöqtəyə
 291.  
 292. 38. Funksiyanın ekstremumu nəyə deyilir?
 293. A) Funksiyanın maksimum və ya minimumu onun ekstremumu adlanır
 294. B) Funksiyanın maksimum və minimum nöqtələrinə
 295. C) Funksiyanın maksimum qiymətinə
 296. D) Funksiyanın parçada ən böyük qiymətinə
 297. E) Funksiyanın parçada ən kiçik qiymətinə
 298.  
 299. 39. Funksiyanın böhran nöqtələri nəyə deyilir?
 300. A) f '(х0)=0 olan nöqtələr və törəmənin olmadığı nöqtələr
 301. B) Törəmənin mənfi olduğu nöqtəyə
 302. C) Törəmənin olmadığı nöqtəyə
 303. D) f '(х0)≠0 bərabərliyini ödəyən nöqtəsinə
 304. E) Törəmənin müsbət olduğu nöqtəyə
 305.  
 306. 40. f(х)=х3-6х2+9х+5 funksiyasının ekstremumunu tapın:
 307. A) fмах=f(1)=9, fmin=f(3)=5
 308. B) fmin=- 1 fmax =12
 309. C) fmin=3 fmax=9
 310. D) fmin=4 fмах=15
 311. E) fmin=6, fмах=13
 312.  
 313. 41. f(x)=3x–x3 funksiyasının [-2, 3] parçasında ən böyük və ən kiçik qiymətlərini tapın:
 314. A).fmin=2 fмах=-18
 315. B) fmin=3 fмах=10
 316. C) fмin=-1 fмах=15
 317. D) fmin=1 fмах=12
 318. E) fmin=2, fмах=10
 319.  
 320. 42. f(х)=х2+3х+1 funksiyasının böhran nöqtəsini tapın:
 321. А) -1,5
 322. B)  
 323. C) 1,5
 324. D) 7,5
 325. E) 2
 326.  
 327.      Mövzu: 4 Fuksiyanın törəməsi. Törəmənin fiziki və həndəsi mənası. Əsas elementar funksiyalarının törəmə cədvəli.
 328.  
 329. 43. Törəməni təyin edin:
 330.  
 331. A)  
 332. B)  
 333. C)  
 334. D)  
 335. E)  
 336.  
 337. 44. Törəməni təyin edin:
 338.  
 339. A)  
 340. B)  
 341. C)  
 342. D)  
 343. E)  
 344.  
 345. 45. Törəməni təyin edin:
 346.  
 347. A)  
 348. B)  
 349. C)  
 350. D)  
 351. E)  
 352.  
 353. 46. Törəməni təyin edin:
 354. f(х)=(х+5)(х-8)
 355. A) 2х-3
 356. B)
 357. C) 2х-9
 358. D) 3х+9
 359. E) 4х-2
 360.  
 361. 47. Törəməni təyin edin:
 362. f(х)=
 363. A) -
 364. B)
 365. C)  
 366. D) 7х–4
 367. E) 6х–2
 368.  
 369. 48. Törəməni təyin edin:
 370. f(х)=х2-
 371. A). 2х –
 372. B).
 373. C).
 374. D).-
 375. E)
 376.  
 377. 49. Törəməni təyin edin:
 378. f(х)=
 379. A)  
 380. B) 7х–4
 381. C)  
 382. D)  
 383. E) 6х–8
 384.  
 385. 50. f(х)=2х2–3х+1 funkiyasının törəməsini tapın .
 386. A) f(x)=4х–3
 387. B) 6х-3
 388. C) 3х2+1
 389. D) 4х3–3
 390. E) 3х+1
 391.  
 392. 51. f(х)=  funksiyası üçün f '(1)-i hesablayın:
 393. A) 11
 394. B)  
 395. C)  
 396. D) 12
 397. E)
 398.  
 399. 52.   funksiyası üçün f '(-2) tapın:
 400. A) 16
 401. B) 3
 402. C) 6
 403. D) 20
 404. E) 4
 405.  
 406. 53.   törəməsini tapın:
 407. A).
 408. B)  
 409. C)  
 410. D)  
 411. E)  
 412.  
 413. 54.   funksiyası üçün f '(-1) tapın:
 414. A) 9
 415. B) -4
 416. C) -10
 417. D) 6
 418. E) 3
 419.  
 420. 55.    funksiyası üçün f '(-2) tapın:
 421. A) -44
 422. B) 20
 423. C) 44
 424. D) -32
 425. E) 32
 426.  
 427.        5 Funksiyanın ekstremum nöqtələri və ekstremum qiymətləri
 428.  
 429. 56. Funksiyanın böhran nöqtələri nəyə deyilir?
 430. A) f '(х0)=0 olan nöqtələr və törəmənin olmadığı nöqtələr:
 431. B) Törəmənin mənfi olduğu nöqtəyə
 432. C) Törəmənin olmadığı nöqtəyə
 433. D) f '(х0)≠0 bərabərliyini ödəyən nöqtəsinə
 434. E) Törəmənin müsbət olduğu nöqtəyə
 435.  
 436. 57. f(х)=х3-6х2+9х+5 funksiyasının ekstremumunu tapın:
 437. A) fмах=f(1)=9, fmin=f(3)=5
 438. B) fmin=-1, fmax =12
 439. C) fmin=3, fmax=9
 440. D) fmin=4, fмах=15
 441. E) fmin=6, fмах=13
 442.  
 443. 58. f(x)=3x–x3 funksiyasının [-2, 3] parçasında ən böyük və ən kiçik qiymətlərini tapın:
 444. A).fmin=2, fмах=-18
 445. B) fmin=3, fмах=10
 446. C) fмin=-1, fмах=15
 447. D) fmin=1, fмах=12
 448. E) fmin=2, fмах=10
 449.  
 450. 59. f(х)=х2+3х+1 funksiyasının böhran nöqtəsini tapın:
 451. А) -1,5
 452. B)  
 453. C) 1,5
 454. D) 7,5
 455. E) 2
 456.  
 457. 60. y=2x+5-nın törəməsini tapın:
 458. A) 2
 459. B) 1
 460. C) 2x
 461. D) 5
 462. E) 0
 463.  
 464. 61. y=x2+3x-nın 2-ci tərtib törəməsini tapın:
 465. A) 2
 466. B) 2x
 467. C) 2x+3
 468. D) 3
 469. E) 0
 470.  
 471. 62. y=x5-3x+1 funksiyası üçün f '(1)-i tapın:
 472. A) 2
 473. B) -1
 474. C) 0
 475. D) -3
 476. E) 5
 477.  
 478. 63. y=2x3+3x-nın 2-ci tərtib törəməsini tapın:
 479. A) 12x
 480. B) 2x
 481. C) 2
 482. D) 3
 483. E) 0
 484.  
 485. 64. y=(x+4)(x-10)-nın törəməsini tapın:
 486. A) 2x-6
 487. B) 6-2x
 488. C) 4x
 489. D) x
 490. E) yoxdur
 491.  
 492. 65.    funksiyasının sıfırlarını tapın:
 493. A) 140
 494. B) 52
 495. C) yoxdur
 496. D) –140
 497. E) –52
 498.  
 499. 66. y=-67 funksiyanın sıfırlarını tafın:
 500. A) yoxdur
 501. B) –20
 502. C) 20
 503. D) 67
 504. E)  2
 505.  
 506. 67. Funksiyanın ekstremumu nəyə deyilir?
 507. A) Funksiyanın maksimum və ya minimumu onun ekstremumu adlanır
 508. B) Funksiyanın maksimum və minimum nöqtələrinə
 509. C) Funksiyanın maksimum qiymətinə
 510. D) Funksiyanın parçada ən böyük qiymətinə
 511. E) Funksiyanın parçada ən kiçik qiymətinə
 512.  
 513. 68. Funksiyanın stasionar nöqtəsi nəyə deyilir?
 514. A) f '(х0)=0 bərabərliyini ödəyən х0 nöqtəsinə
 515. B) f '(х0)≠0 bərabərliyini ödəyən х0 nöqtəsinə
 516. C) Törəmənin olmadığı nöqtəyə
 517. D) Törəmənin müsbət olduğu nöqtəyə
 518. E) Törəmənin mənfi olduğu nöqtəyə
 519.  
 520. 69. Funksiyanın böhran nöqtələri nəyə deyilir?
 521. A) f '(х0)=0 olan nöqtələr və törəmənin olmadığı nöqtələr
 522. B) Törəmənin mənfi olduğu nöqtəyə
 523. C) Törəmənin olmadığı nöqtəyə
 524. D) f '(х0)≠0 bərabərliyini ödəyən nöütəsinə
 525. E) Törəmənin müsbət olduğu nöqtəyə
 526.  
 527. 70. Törəmənin fiziki mənası:
 528. A) Bu funksiya ilə ifadə olunan prosesin dəyişmə surəti
 529. B) Düzxətli hərəkət edən maddi nöqtənin ani təcili
 530. C) Yolun düzxətli hissəsində qüvvənin işi
 531. D) Müəyyən sonlu zaman müddətində maddi nöqtənin hərəkət midarının dəyişməsi
 532. E) Müəyyən zaman müddətində maddi nöqtənin kinetik enerjisinin dəyişməsi
 533.  
 534. 71. Törəməni təyin edin:
 535.  
 536. A)  
 537. B)  
 538. C)  
 539. D)  
 540. E)  
 541.  
 542. 72. Funksiyanın böhran nöqtələrini tapın:
 543.  
 544. A) x1=0; x2=-2
 545. B) x1=0; x2=2
 546. C) x=-2
 547. D) x=0
 548. E) x1=3; x2=9
 549.  
 550. 73. Funksiyanın böhran nöqtələrini tapın:
 551.  
 552. A) x=1
 553. B) x1=0; x2=2
 554. C) x=0
 555. D) x=4
 556. E) x=-1
 557.  
 558. 74. Funksiyanın ekstremumlarını tapın:
 559.  
 560. A)  
 561. B)  
 562. C)  
 563. D)  
 564. E)  
 565.  
 566. 75. Funksiyanın ekstremumlarını tapın:
 567.  
 568. A)  
 569. B)  
 570. C)  
 571. D)  
 572. E) Ekstremumları yoxdur.
 573.  
 574.       6 Qeyri-müəyyən inteqral və Müəyyən inteqral. Nyuton-Leybnits düsturu.
 575.  
 576. 76. İnteqralı hesablayın:
 577.  
 578. A)  
 579. B)  
 580. C)  
 581. D)  
 582. E)  
 583.  
 584. 77. İnteqralı hesablayın:
 585.  
 586. A)  
 587. B)  
 588. C)  
 589. D)  
 590. E)  
 591.  
 592. 78. İnteqralı hesablayın:
 593.  
 594. A).
 595. B)  
 596. C)  
 597. D)  
 598. E)  
 599.  
 600. 79. İnteqralı hesablayın:
 601.  
 602. A)  
 603. B)  
 604. C)  
 605. D)  
 606. E)  
 607.  
 608. 80.   İbtidai funksiyanısı təyin edin:
 609. A) 7х-
 610. B) 3х2–7х/5+C
 611. C) 7х-3х2+C
 612. D) х4-3х2+C
 613. E) 2х2+х+C
 614.  
 615. 81.   inteqralı hesablayın:
 616. A) 4
 617. B) 5
 618. C) 8
 619. D) 9
 620. E) 1
 621.  
 622. 82.   inteqralı hesablayın:
 623. A) 0
 624. B) 5
 625. C) 6
 626. D) 3
 627. E) 8
 628.  
 629. 83.   inteqralı hesablayın:
 630. A) 5
 631. B) 1/3
 632. C) 1/2
 633. D) 7/8
 634. E) 4
 635.  
 636. 84.   inteqralı hesablayın:
 637. A) 1
 638. B) ¾
 639. C) 5/6
 640. D) 2/3
 641. E) 4,5
 642.  
 643. 85. f(x)=4x+1 funksiyasının ibtidai funksiyasını göstərin:
 644. A) F(х)=2х2+х+C
 645. B) F(х)=2х3+х+C
 646. C) F(х)=
 647. D) F(х)=2х2–х–C
 648. E.Ф(х)=-2х2–х+C
 649.  
 650. 86. f(х)=2-  funksiyasının ibtidai funksiyasını göstərin:
 651. A) F(х)=
 652. B) F(х)=-
 653. C) F(х)=
 654. D) F(х)=2х+C
 655. E) F(х)=lnх+3х+C
 656.  
 657. 87. f(х)=4х3-6х funksiyasının ibtidai funksiyasını göstərin:
 658. A) F(х)=х4+3х2 +C
 659. B) F(х)=х4–3х2+C
 660. C) F(х)=2х4–3х+C
 661. D) F(х)=х4-
 662. E) F(х)=х3-2х2+C
 663.  
 664. 88. İnteqralı hesablayın:
 665.  
 666. A) 1/3
 667. B) 1/2
 668. C) 0
 669. D) 3
 670. E) 2
 671.  
 672. 89. İnteqralı hesablayın:
 673.  
 674. A) -1/18
 675. B) -1/9
 676. C) 1/18
 677. D) 3
 678. E) 4,5
 679.  
 680. 90. Nyuton-Leybnis düsturu hansıdır?
 681. A)  
 682. B)  
 683. C)  
 684. D)  
 685. E)  
 686.  
 687. 91.  -inteqralını hesablayın:
 688. A)- 1,5
 689. B) 2
 690. C) 5
 691. D) -1
 692. E)  
 693.  
 694.        7 Ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri. Təsadufi hadisə
 695.  
 696. 92. Oyun zəri bir dəfə atılır. Tək sayda xalların düşmə ehtimalını tapın:
 697. A) 0,5
 698. B) 0,3
 699. C) 0,1
 700. D) 1,5
 701. E) 0,2
 702.  
 703. 93. Qutuda 5 ağ, 3 qara, 6 qırmızı kürə var. Təsadüfi çıxarılan kürənin qırmızı olması ehtimalını tapın:
 704. A) 3/7
 705. B) 5/14
 706. C) 9/14
 707. D) 2/7
 708. E) 3/14
 709.  
 710. 94. Qutudakı 25 detalın 5-i standart deyil. Təsadüfi götürülmüş 2 detalın standart olması ehtimalını hesablayın:
 711. A) 19/30
 712. B) 2/25
 713. C) 2/5
 714. D)2/7
 715. E) 2/30
 716.  
 717. 95. Tərəfi 10 sm olan kvadratın daxilində tərəfi 5 sm olan kvadrat çəkilmişdir. Böyük kvadratın daxilinə təsadüfi atılmış nöqtənin kiçik kvadrata düşməsi ehtimalını hesablayın:
 718. A) 0,25
 719. B) 0,4
 720. C) 0,2
 721. D) 0,5
 722. E) 0,75
 723.  
 724. 96. Təsadüfi hadisə nəyə deyilir?
 725. A) Təcrübə və ya sınaq nəticəsində baş verə də bilər, baş verməyə də bilər
 726. B) Müəyyən şərtlər daxilində hər hansı bir hadisənin müşahidə edilməsi
 727. C) Eyni zamandan baş verməsi mümkün olmayan hadisələrə
 728. D) Təcrübə  nəticəsində mütləq baş verə biləcək hadisə
 729. E) Əgər sınaq zamanı hər hansı hadisənin başqalarına nisbətən daha tez-tez baş verəcəyini hökm etməyə heş bir əsas yoxdursa
 730.  
 731. 97. Hadisələrin ehtimalı nəyə deyilir?
 732. A) A hadisəsi üçün əlverişli hallar sayının sınağın nəticəsi ola biləcək bütün mümükün hallar sayına nisbətinə onun ehtimalı deyilir
 733. B) Təsadüfi kəmiyyətin mümkün qiymətlərinin onun hər hansı yerləşmə xarakteristikası ətrafında nə dərəcədə sıx səpələnməsinin ölçüsünü göstərən sabit ədədə
 734. C) Hadisənin baş vermə sayını ifadə edən ədəd
 735. D) Eyni imkanlı nəticələrin sayı
 736. E) Bizi maraqlandıran hadis üçün əlverişli halların sayı
 737.  
 738. 98. Şərti ehtimal düsturu hansıdır?
 739. A) P(А|B)=
 740. B) P(A)=
 741. C) P(AB)=P(A)+P(B)–P(AB)
 742. D) P(А)+P(
 743. E) P(АB)=P(А)•P(B)
 744.  
 745. 99. 2 oyun zərinin yuxarı üzlərində düşən xallar cəminin 6 olması hadisəsinin ehtimalını tapın:
 746. A) P=
 747. B) P=
 748. C) P=
 749. D) P=
 750. E) P=
 751.  
 752. 100. Qutuda 5 ağ, 4 qara və 8 ədəd qırmızı kürəcik olarsa, I bəxtəbəxt çıxarılan kürəciyin qara və ya ağ olması ehtimalını tapın:
 753. A) P(A)=
 754. B) P(A)=
 755. C) P (A)=
 756. D) P(A)=
 757. E) P(A)=
 758.  
 759. 101. Mağazada 20 lampadan 6-ı yararsızdır. Təsadüfi qaydada növbə ilə 2 lampa seçilir. Hər 2 lampanın saz olması ehtimalını tapın:
 760. A) P(A)=
 761. B) P(A)=
 762. C) P(A)=
 763. D) P(A)=
 764. E) P(A)=
 765.  
 766. 102. Bir qutuda 2 ağ və 10 qara kürəcik, o biri qutuda isə 8 ağ və 4 qara kürəcik var. Təsadüfi olaraq hər bir qutudan bir kürəcik çıxarılır. Bu kürəciklərdən hər ikisinin ağ olması ehtimalını tapın:
 767. A)  
 768. B)  
 769. C)  
 770. D)  
 771. E)  
 772.  
 773. 103. Kəsilməz təsadüfi kəmiyyət:
 774. A) Təsadüfi kəmiyyətin paylanma funksiyası kəsilməz olarsa
 775. B) Əgər təsadüfi kəmiyyət sonlu izolə edilmiş nöqtələrdən təşkil olunmuş ədədi ardıcıllıq şəklində olarsa
 776. C) Təsadüfi kəmiyyət sınağın mümkün nəticələrinin əmələ gətirdiyi elementar hadisələr fəzasında təyin edilmiş birqiymətli funksiya kimi nəzərdə tutulur
 777. D) Təsadüfi kəmiyyətin paylanma funksiyası sıçrayış funksiyasıdır
 778. E) Median F(x)=1 tənliyinin yeganə kökü olan təsadüfi kəmiyyət
 779.  
 780. 104. Hadisələrin cəmi nəyə deyilir?
 781. A) A və B hadisələrindən heç olmasa biri baş verdikdə C hadisəsinə
 782. B) Asılı olmayan hadisələrin hasilinə
 783. C) A və B hadisələrinin eyni zamanda baş verməsindən ibarət olan hadisəyə
 784. D) Uzlaşmayan hadisələrin hasilinə
 785. E) Eyni imkanlı hadisələrin hasilinə
 786.  
 787. 105. Təsadüfi kəmiyyət nəyə deyilir?
 788. A) Sınağın mümkün nəticələrinin əmələ gətirdiyi elementar hadisələr fəzasında təyin edilmiş birqiymətli funksiya
 789. B) Ölçü vahidi olmayan kəmiyyət
 790. C) Yalnız tam qiymətlər ala bilən kəmiyyət
 791. D) Mütləqtezliklər cəminin poliqonunu qurarkən hesablanan kəmiyyətlər
 792. E) Dəyişən əlamətlərin paylanmasının qrafiki təsviri zamanı hesablanan kəmiyyətlər
 793.  
 794.        8 Riyazi statistikanın predmeti. Diskret və Kəsilməz təsadüfi kəmiyyətlər.
 795.  
 796. 106. Diskret təsadüfi kəmiyyətin dispersiyasını hesablayın:
 797. x       2       3       4
 798. p       0,3     0,4     0,3
 799. A) 0,6
 800. B) 3,6
 801. C) 3
 802. D) 1,6
 803. E) 0,4
 804.  
 805. 107. Diskret təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsini hesablayın:
 806. x       1       3       5       7
 807. p       0,5     0,2     0,2     0,1
 808. A) 2,8
 809. B) 2,4
 810. C) 3,2
 811. D) 5,7
 812. E) 1,6
 813.  
 814. 108. Diskret təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsini hesablayın:
 815. x       1       2       3       5
 816. p       0,5     0,4     0,2     0,1
 817. A) 2,2
 818. B) 1,8
 819. C) 3,2
 820. D) 2,4
 821. E) 1,6
 822.  
 823. 109. Riyazi statistikanın idman məsələlərinin həllində rolu:
 824. A) İdmançıların müxtəlif idman növlərində göstərdikləri nəticələrin qruplaşdırılması və statistik təhlili
 825. B) İdmançıların müxtəlif idman növlərində göstərdikləri nəticələr üzərində statistik müşahidə
 826. C) İdman praktikasında idmançının bir sıra biomexaniki, fizioloji göstəricilərin ölçülməsinin təşkili
 827. D) İdman fəaliyyətini təhlil edərkən obyeektiv və elmi cəhətdən əsaslandırlımış nəticələrin əldə edilməsinə imkan yaradır
 828. E) İdman nəticələrinə təsir edən faktorların öyrənilməsi
 829.  
 830. 110. DTK-in ədədi xarakteristikaları:
 831. A).Riyazi gözləmə, dispersiya, orta kvadratik paylanma,
 832. B) Korrelyasiya əmsalı, orta qiymət, standart xəta
 833. C) Ehtimal, orta qiymət, orta kvadratik meyl
 834. D) Paylanma sıxlığı, korrelyasiya əmsalı, riyazi gözləmə, dispersiya
 835. E) Ehtimal paylanma funksiyası, paylanma sıxlığı
 836.  
 837. 111. X DTK-nın dispersiyasını hesablayın.
 838. Х      2       3       5       4
 839. P       0,1     0,1     0,5     0,3
 840. A) D[х]=0,96
 841. B) D[х]=0,43
 842. C) D[х]=0,56
 843. D) D[х]=0,65
 844. E) D[х]=0,86
 845.  
 846. 112. KTK-in ədədi xarakteristikaları:
 847. A) Riyazi gözləmə, dispersiya, variasiya əmsalı, orta kvadratik meyl (Paylanma)
 848. B) Korrelyasiya əmsalı, orta qiymət, standart xəta
 849. C) Ehtimal, paylanma funksiyası, paylanma sıxlığı
 850. D) Ehtimal, orta qiymət, orta kvadratikmeyl
 851. E) Paylanma sıxlığı, korrelyasiya əmsalı, riyazi gözləmə
 852.  
 853. 113. X KTK-nın (a, b) intervalına düşmə ehtimal:
 854. A) P(а<Х<b)=F(b)–F(а)
 855. B) P(а<Х<b)=М(х2)-[М(х)]2
 856. C) P(а<Х<b)=
 857. D) P(а<Х<b)=
 858. E) P(а<Х<b)=
 859.  
 860. 114. X DTK-nın orta kvadratik paylanmasını hesablayın:
 861. Х      2       3       5       4
 862. P       0,1     0,1     0,5     0,3
 863. A)  =0,98
 864. B)  =0,64
 865. C)  =0,46
 866. D)  =0,34
 867. E)  =0,89
 868.  
 869. 115. Verilmiş paylanma qanununa əsasən X DTK-nın riyazi gözləməsini təyin edin:
 870. Х      1       3       5       7
 871. P       0,4     0,1     0,3     0,2
 872. A) М[х]=3,6
 873. B) 7,2
 874. C) 8,1
 875. D) 4,5
 876. E) 9,3
 877.  
 878. 116. Kəsilməz təsadüfi kəmiyyətin paylanma funksiyası hansı xassələrə malikdir?
 879. A) monotonluq, soldan kəsilməzlik
 880.  0, х→-∞
 881.  F(х)=, х→+∞
 882.  
 883. B) Q (х, )=
 884. C) E (х,n, )=
 885. D) Pn(
 886. E) Pn(
 887.  
 888. 117. X DTK-nin riyazi gözləməsini hesablayın:
 889. Х      -4      6       10
 890. P       0,2     0,3     0,3
 891. A) 4
 892. B) 7
 893. C) 4
 894. D) 5
 895. E) 3
 896.  
 897. 118. X DTK-nin riyazi gözləməsini hesablayın:
 898. Х      1       3       5       7
 899. P       0,4     0,1     0,3     0,2
 900. A) 3,6
 901. B) 3,7
 902. C) 4,5
 903. D) 5
 904. E) 3,2
 905.  
 906.               9 Empirik paylanmanın həndəsi təsviri. Variasiya sıraları.
 907.  
 908. 119. X təsadüfi kəmiyyətinin dispersiyası sonlu  ədəd olduqda onun kvadratik kökünə  nə deyilir?
 909. A) X-in orta kvadratik meyli
 910. B) X-in orta qiyməti
 911. C) X-in dispersiyası
 912. D) X-in törəməsi
 913. E) X-inı
 914.  
 915. 120. Ədədlərin artma və azalma qaydasındakı yerləşdirmə əməliyyatı nədir?
 916. A) ədədlərin düzülüşü
 917. B) ədədlərin mövqesi
 918. C) ədədlərin paylanması
 919. D) ədədlərin ortalaması
 920. E) ədədin variasiyası
 921.  
 922. 121. Variasiya sıraları neçə növdə olur?
 923. A) 3
 924. B) 5
 925. C) 2
 926. D) 1
 927. E) sadə
 928.  
 929. 122. Variasiya sıralarının növləri hansılardır?
 930. A) sadə, diskret, intervalli
 931. B) sadə, mürəkkəb, xətti
 932. C) ikili, sadə, qarışıq
 933. D) diskret və cüt
 934. E) heç biri deyil
 935.  
 936. 123. Variasiya əmsalını hesablamaq üçün:
 937. A) orta kəmiyyət və orta kvadratik meyl
 938. B) dispersiya və orta kəmiyyət
 939. C) moda və median
 940. D) variasiya əmsalı və moda
 941. E) standart xəta və dispersiyanı təyin etmək lazımdır
 942.  
 943. 124. Variasiya sırası:
 944. A) İkiqat ədədlər sırası olub öyrənilən əlamətin ədədi qiymətləri ilə onların seçmədə təkrarolunma dərəcəsi arasındakı asılılığı əks etdirir
 945. B) Ölçmədə nəticələrini empirik paylanması
 946. C) Kəsilməz dəyişən əlamətlərin paylanmasının qrafiki təsviri
 947. D) Həm kəsilməz, həm də diskret əalmətlərin paylanmasını təsvir etmək üçün istifafə olunan teliklər poliqonu
 948. E) Öyrənilən əlamətin qiymətlərinə görə seçmə elementlərin paylanması
 949.  
 950. 125. Verilmiş statistik göstəricilərə əsasən variasiya sırasını qurun:
 951. 61; 62; 58; 70; 62; 64; 64; 62; 70
 952. 72; 74; 56; 58; 62; 64; 66; 65; 66
 953. A)
 954. xi      56      58      61      62      64      65      66      70      72      74
 955. ni      1       2       1       4       3       1       2       2       1       1
 956. B)
 957. xi      56      58      61      62      64      65      66      70      72      74
 958. ni      2       1       4       1       3       1       2       1       1       2
 959. C)
 960. xi      56      58      61      62      64      65      66      70      72      74
 961. ni      2       1       3       1       1       2       1       1       1       3
 962. D)
 963. xi      56      58      61      62      64      65      66      70      72      74
 964. ni      1       2       3       4       1       2       3       1       1       2
 965. E)
 966. xi      56      58      61      62      64      65      66      70      72      74
 967. ni      2       1       1       3       1       2       1       1       2       1
 968.  
 969. 126. İntervalın mütləq tezliyi:
 970. A) Variantların qruplaşdırma intervalına düşmə sayını ifadə edən ədəd
 971. B) Əlamətin seçmədə ən çox təsadüf olunan qiyməti
 972. C) Qruplaşdırılmış göstəricilərin medianı
 973. D) Əlamətin elə bir qiymətidir ki, təcrübi göstəricilərin yarısı bundan böyük, yarısı isə kiçikdir
 974. E) Seçmənin ən böyük və ən kiçik variantları arasındakı fərq
 975.  
 976. 127. İntervalın nisbi tezliyi:
 977. A) Mütləq tezliyin seçmənin həcminə olan nisbəti
 978. B) Təsadüfi kəmiyyətin mümkün qiymətlərinin pnun hər hansı yerləşmə xarakteristikası ətrafında nə dərəcədə sıx səpələnməsinin ölçüsünü göstərən sabit ədəd
 979. C) Bu kəmiyyətin mümkün qiymətləri həmin sabit ətrafında qruplaşmış olsun
 980. D) Seçmənin ən böyük və ən kiçik variantları arasındakı fərq
 981. E) Əlamətin səpələnməsinin nisbi ölçüsü
 982.  
 983. 128. Histoqram:
 984. A) Absis oxu üzrə intervalların ölçüləri qeyd olunur, ordinat oxu boyu hündürlüyü uyğun intervalın mütləq tezliyinə bərabər düzbucaqlılar çəkilir
 985. B) Qruplaşdırma intervallarının orta qiymətləri ilə mütləq tezliklər arasındakı asılılığı ifadə edir
 986. C) Seçmə variantların qruplar və ya intervallar üzrə paylanması
 987. D) Qruplaşdırma intervallarının orta qiymətləri ilə mütləq tezliklər arasındakı asılılığı ifadə edir
 988. E) Kəsiməz dəyişən əlamətlərin paylanmasının qrafiki təsviri
 989.  
 990. 129.Mütləq tezliklər poliqonu:
 991. A) Qruplaşdırma intervallarının orta qiymətləri ilə mütləq tezliklər arasındakı asılılığı ifadə edir
 992. B) Öyrənilən əlamətin qiymətlərinə görə seçmə əlamətlərin paylanması
 993. C) Seçmə variantların qruplar və ya intervallar üzrə paylanması
 994. D) Öyrənilən əlamətin ədədi qiymətləri ilə onların seçmədə təkrarolunma dərəcəsi arasındakı asılılıq
 995. E) Kəsilməz dəyişən əlamətlərin paylanmasının qrafiki təsviri
 996.  
 997. 130. Kumulyativ əyri:
 998. A) Absisi intervalların aşağı sərhəddinə, ordinatı nisbi tezliklərin cəminə uyğun olan nöqtələrin həndəsi yeri
 999. B) Seçmənin elementlərinin sayı
 1000. C) Baş yığımdan götürülmüş müəyyən obyektlər qrupu
 1001. D) Böyük miqdarlı obyekt və hadisələrin tədqiq edilməsi nəticəsində əldə edilən göstəricilər
 1002. E) Təsadüfi kəmiyyətin ehtimallarının paylanma mərkəzi
 1003.  
 1004. 131.Verilmiş statistik göstəricilərə görə seçmənin genişliyini tapın:
 1005. 61; 62; 62; 63; 63; 63; 65; 66; 67; 67; 67; 67; 69
 1006. A) 8
 1007. B) 6
 1008. C) 5
 1009. D) 7
 1010. E) 9
 1011.  
 1012. 132. Verilmiş statistik göstəricilərə görə intervalın addımını tapın:
 1013. 12,8; 12,8; 12,8; 13; 13; 14; 14,2; 14,2; 14,2; 15; 15; 15; 15; (k=4)
 1014. A) 0,55
 1015. B) 0,3
 1016. C) 2,2
 1017. D) 0,7
 1018. E) 4
 1019.  
 1020. 133. Ən böyük və ən kiçik variantlar arasındakı fərqin intervallar sayının nisbətinə:
 1021. A) intervalın addımı deyilir
 1022. B) intervalın mütləq tezliyi deyilir
 1023. C) intervalın nisbi tezliyi deyilir
 1024. D) seçmənin genişliyi deyilir
 1025. E) variasiya sırası deyilir
 1026.  
 1027.        10 Seçmənin ədədi xarakteristikaları. Normal paylanma qanunu.
 1028.  
 1029. 134. X təsadüfi kəmiyyətinin dispersiyası sonlu  ədəd olduqda onun kvadratik kökünə  nə deyilir?
 1030. A) X-in orta kvadratik meyli
 1031. B) X-in orta qiyməti
 1032. C) X-in dispersiyası
 1033. D) X-in törəməsi
 1034. E) X-in xətası
 1035.  
 1036. 135. Ədədlərin artma və azalma qaydasındakı yerləşdirmə əməliyyatı nədir?
 1037. A) ədədlərin düzülüşü
 1038. B) ədədlərin mövqesi
 1039. C) ədədlərin paylanması
 1040. D) ədədlərin ortalaması
 1041. E) ədədin variasiyası
 1042.  
 1043. 136. Variasiya sıraları neçə növdə olur?
 1044. A) 3
 1045. B) 5
 1046. C) 2
 1047. D) 1
 1048. E) sadə
 1049.  
 1050. 137. Variasiya sıralarının növləri hansılardır?
 1051. A) sadə, diskret, intervalli
 1052. B) sadə, mürəkkəb, öətti
 1053. C) ikili, sadə, qarışıq
 1054. D) diskret və cüt
 1055. E) hec biri deyil
 1056.  
 1057. 138. Variasiya əmsalını hesablamaq üçün:
 1058. A) orta kəmiyyət və orta kvadratik meyl
 1059. B) dispersiya və orta kəmiyyət
 1060. C) moda və median
 1061. D) variasiya əmsalı və moda
 1062. E) standart xəta və dispersiyanı təyin etmək lazımdır
 1063.  
 1064. 139. Qruplaşdırılmış göstəricilər üçün orta qiymət hansı düsturla hesablanır:
 1065. A)  
 1066. B)  
 1067. C)  
 1068. D)  
 1069. E) R= хмах-хмin
 1070.  
 1071. 140. Verilmiş nəticələrə uyğun orta qiyməti hesablanır:
 1072. xi      1,25    1,3     1,32    1,36    1,38    1,4     1,42    1,45
 1073. ni      3       5       6       9       8       5       4       3
 1074. A)  =1,36 san
 1075. B)  =1,42 san
 1076. C)  =1,87 san
 1077. D)  =1,25 san
 1078. E)  =2,34 san
 1079.  
 1080. 141. Statistik  göstəriciləri ranqlaşdırın, moda və medianı təyin edin:
 1081. 212, 223, 225, 208, 230, 216, 241, 202, 235, 225
 1082. A) Ме=224; Мо=225
 1083. B) Ме=202; Мо=235
 1084. C) Ме=212, Мо=208
 1085. D) Ме=241, Мо=212
 1086. E) Ме=225, Мо=216
 1087.  
 1088. 142. Verilmiş nəticələrə görə orta qiyməti tapın:
 1089. 13,7; 14,5; 13,6; 15,1; 13,96; 14,6
 1090. A) 14,2
 1091. B) 14,5
 1092. C) 15
 1093. D) 16,2
 1094. E) 15,2
 1095.  
 1096. 143. Aşağıdakı statistik göstəricilərə görə orta qiyməti hesablayın:
 1097. 127; 130; 129; 103; 121; 110
 1098. A) 120
 1099. B) 130
 1100. C) 131
 1101. D) 125
 1102. E) 140
 1103.  
 1104. 144. Statistik göstəricilərə görə medianı hesablayın:
 1105. 8; 11; 13; 10; 12; 14; 9; 15
 1106. A) 11,5
 1107. B) 12
 1108. C) 10
 1109. D) 15
 1110. E) 8
 1111.  
 1112. 145. Verilmiş nəticələrə görə modanı tapın:
 1113. 24; 25; 26; 26; 27; 28; 29; 30; 30; 30; 31; 32; 35; 37
 1114. A) 30
 1115. B) 26
 1116. C) 37
 1117. D) 24
 1118. E) 29,5
 1119.  
 1120. 146. Moda nədir?
 1121. A) Ən çox təsadüf olunan varianta deyilir
 1122. B) Yığımda iştirak edən bütün variantların cəminə
 1123. C) Sıranı artan və azalan istiqamətlərdən iki bərabər hissəyə bölən orta kəmiyyətə
 1124. D) Yığımda iştirak edən variantların cəminin onların sayına olan nisbətinə
 1125. E) Verilmiş göstəricilərin artan sıra ilə düzülmüş ardıcıllığa
 1126.  
 1127. 147.       olarsa, variasiya əmsalını hesablayın:
 1128. A) 6,62%
 1129. B) 6%
 1130. C) 7,5%
 1131. D) 5,6%
 1132. E) 6,7%
 1133.  
 1134. 148.   ,   olarsa, variasiya əmsalını hesablayın:
 1135. A) 9,25%
 1136. B) 9%
 1137. C) 10,5%
 1138. D) 8%
 1139. E) 1,2%
 1140.  
 1141. 11 Funksional və statistik qarşılıqlı əlaqə.Korrelyasiya əmsalı və korrelyasiya sahəsi.
 1142. 149. Xətti korrelyasiya əmsalı hansı düsturla hesablanır?
 1143. A) rхy=
 1144. B)  
 1145. C)  
 1146. D)  
 1147. E)=  
 1148.  
 1149. 150. Brave-Pirson düsturu aşağıdakılardan hansıdır?
 1150. A) rхy=
 1151. B)  
 1152. C)  
 1153. D)  
 1154. E)=
 1155.  
 1156. 151. Korrelyasiya əmsalı nəyi ifadə edir?
 1157. A) 2 təsadüfi kəmiyyət arasındakı qarşılıqlı statistik əlaqənin sıxlıq dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verir
 1158. B) 2 əlamət arasındakı qarşlıqlı əlaqəni ifadə edən qanunauyğunluq
 1159. C) Reaksiya tənliyinin parametrlərini
 1160. D) Seçmə göstəricilərinə əsasən baş yığım parametrlərinin qiymətlərinin təyin olunması
 1161. E) Baş yığımın həqiqi qiymətləri ilə seçmə qiymətlər arasındakı fərqi
 1162.  
 1163. 152. Korrelyasiya sahəsi nəyə deyilir?
 1164. A) Təsadüfi kəmiyyətlərin aldıqları qiymətlərə uyğun müstəvi üzərində qurulmuş nöqtələri əhatə edən sahəyə
 1165. B) Müəyyən inteqral vasitəsiylə hesablanan əyrixətli sahəyə
 1166. C) Kəsilməz dəyişən əlamətlərin paylanmasını ifadə edən sahə
 1167. D) Funksiyanın təyin olunma oblastının həndəsi təsvirinə
 1168. E) Mütləq tezliklər cəminin poliqonu ilə hüdudlanan sahə
 1169.  
 1170. 153. Spirmentin ranqlı korrelyasiya əmsalı hansı düsturla hesablanır?
 1171. A)      
 1172. B)  
 1173. C)  
 1174. D)  
 1175. E) rхy=
 1176.  
 1177. 154. Korrelyasiya əmsalını hesablayın
 1178. Х      70      65      60      75      80
 1179. N       40      60      50      40      60
 1180. A) rхy=0
 1181. B) rхy=-0,86
 1182. C) rхy=0,76
 1183. D) rхy=1
 1184. E) rхy=0,96
 1185.  
 1186. 155. Ölçmə intervallar və nisbətlər şkalasında aparilarkən və qarşılıqlı əlaqə forması xəttidirsə, onda qarşılıqlı əlaqəni qiymətləndirmək üçün nədən istifadə edirlər?
 1187. A) korrelyasiya əmsalından
 1188. B) dispersiyadan
 1189. C) orta qiymətdən
 1190. D) reqresiya tənliyindən
 1191. E) korrelyasiya analizindən
 1192.  
 1193. 156. Aşağıdakı statistik göstəricilərə görə korrelyasiya əmsalını hesablayın:
 1194.   70; 65; 60; 75; 80
 1195.   40; 60; 50; 40; 60
 1196. A) 0
 1197. B) 0,91
 1198. C) 1
 1199. D) 1,5
 1200. E) 0,95
 1201.  
 1202. 157. Aşağıdakı statistik göstəricilərə görə korrelyasiya əmsalını hesablayın:
 1203.  ; 9; 9; 9,1; 9,2; 9,3
 1204.  ; 18; 18,1; 17,5; 17,4; 16,3
 1205. A) - 0,953
 1206. B) -0,90
 1207. C) 0
 1208. D) 1
 1209. E)-1
 1210.  
 1211. 158. Aşağıdakı statistik göstəricilərə görə korrelyasiya əmsalını hesablayın:
 1212.  ; 9; 9; 10; 11; 11
 1213.  ; 5; 6; 6; 6; 7
 1214. A) 0,71
 1215. B) 0,7
 1216. C) 0,65
 1217. D) 0,8
 1218. E) 0,6
 1219.  
 1220. 12 Reqressiya analizi.Reqressiya modeli.
 1221. 159. Reqresiya nədir?
 1222. A) 2 əlamət arasındakı qarşılıqlı əlaqəni ifadə edən qanunauyğunluqlar
 1223. B) Statistik nəticələr nəzəriyyəsinin bir üsulu
 1224. C) Paylanma diaqramının riyazi tənliklə təqribi təsvir edilməsi
 1225. D) Statistik xətaların qiymətləndiriıməsi
 1226. E) Kəmiyyətlər arasındakı qarşılıqlı statistik əlaqənin sıxlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsi
 1227.  
 1228. 160. Reqressiya tənliyi nəyə deyilir?
 1229. A) Korrelyasiya asılılığın riyazi ifadəsi olan tənlik
 1230. B) Baş parametrlərin həqiqi qiymətlərinin böyük ehtimalla daxil olduğu interval sərhədlərini təyin edən tənlik
 1231. C) Müxtəlif göstəricilər arasındakı fərqin ehtimalını ifadə edən tənlik
 1232. D) Ölçmə nəticələrinin statistik xarakteristikalarına nəzərən qurulmuş riyazi tənlik
 1233. E) Baş yığımın orta qiyməti ilə seçmə orta qiymət arasındakı fərqi təyin edən tənlik
 1234.  
 1235. 161. Aşağıdakılardan hansı reqresiya tənliyidir?
 1236. A)  
 1237. B) rхy =  
 1238. C)  
 1239. D)  
 1240. E) y=kx+bx+c
 1241.  
 1242. 162. F= –düsturu ilə nə hesablanır:(D= σ2 )
 1243. A) fişer kriterisi
 1244. B) korrelyasiya əmsalı
 1245. C) sərbəstlik dərəcəsi
 1246. D) əhəmiyyət səviyyəsi
 1247. E) orta qiymət
 1248.  
 1249. 163. Bir-biri ilə müqayisə olunan seçmələr arasındakı fərqin əhəmiyyətli olmasını nə təyin edi.
 1250. A) statistik etibarlılıq
 1251. B) statistik xarakteristika
 1252. C) statistik asıllılıq
 1253. D) statistik əlaqə
 1254. E) reqresiya tənliyi
 1255.  
 1256. 164. Aşağıdakılardan hansı reqresiya əmsalıdır?
 1257. A)  
 1258. B)  
 1259. C)  
 1260. D)=  
 1261. E)  
 1262.  
 1263. 165. Müşahidə nəticəsinin ümumi variasiyanın qrupdaxili  və qruplararası variasiyadan ibarət olması:
 1264. A) Dispersiya analizinin
 1265. B) Korrelyasiya analizinin
 1266. C) Reqresiya analizinin
 1267. D) Statistik analizin
 1268. E) Paylanmanın əsas ideyasıdır
 1269.  
 1270. 166. Gəlir və xərcləmə miqdarı arasındakı əlaqənin araşdırılmasındakı reqresiya tənliyi  =120+0,8x olarsa , aylıq gəliri 1000 manat olanın xərcləmə miqdarı nə qədər ola bilər?
 1271. A) 920
 1272. B) 900
 1273. C) 120
 1274. D) 800
 1275. E) 80
 1276.  
 1277. 167. Gəlir və xərcləmə miqdarı arasındakı əlaqənin araşdırmasındakı reqresiya tənliyi y =140+0,7 x olarsa , ayliq gəliri 400 manat olanın xərcləmə miqdarı nə qədər olar?
 1278. A) 420
 1279. B) 120
 1280. C) 70
 1281. D) 140
 1282. E) 360
 1283.  
 1284. 168. Reqresiya tənliyində verilmiş α və β nədir?
 1285. A) Reqresiya tənliyinin parametrləri
 1286. B) Korrelyasiya əmsalı
 1287. C) Sıfır hipotezi
 1288. D) Fişer kriteriyası
 1289. E) Baş yığımın orta qiyməti
 1290.  
 1291.   13 Parametlərin qiymətləndirilməsi. Etibarlı interval. Styudent paylanma cədvəli.
 1292. 169. Orta qiymətin standart xətası:
 1293. A) Baş yığımın orta qiyməti ilə seçmə orta qiymət arasındakı fərqi ifadə edir
 1294. B) Müxtəlif göstəricilər arasındakı fərqin ehtimalı
 1295. C) Təsadüfi kəmiyyətlər arasındakı real asılılığın təqribi təsvirinin keyfiyyət ölçüsü
 1296. D) Müxtəlif reqresiya modellərinin adekvatlığını ifadə edən ədəd
 1297. E) Həqiqi və təqribi reqresiya tənliyinin əmsalları arasındakı fərq
 1298.  
 1299. 170. Parametrlərin təqribi qiymətinin tapılmasına:
 1300. A) onların qiymətləndirilməsi deyilir
 1301. B) Həqiqi və təqribi reqresiya tənliyinin əmsalları arasındakı fərq deyilir
 1302. C) Orta qiymətin standart xətası deyilir
 1303. D) Müxtəlif reqresiya modellərinin adekvatlığını ifadə edən ədəd deyilir
 1304. E) Baş yığımın orta qiyməti ilə seçmə orta qiymət arasındakı fərqi ifadə edir
 1305.  
 1306. 171. Seçmə orta qiymətin standart xətasını qiymətləndirmək üçün hansı düsturdan istifadə olunur?
 1307. A)  
 1308. B)  
 1309.  C)  
 1310. D) rхy =  
 1311. E)  
 1312.  
 1313. 172. Verilmiş nəticələrə görə orta qiymətin standart xətasını tapın:
 1314.  
 1315. A) 0,13
 1316. B) 0,15
 1317. C) 0,2
 1318. D) 0,25
 1319. E) 0,22
 1320.  
 1321. 173. 50 idmançının 100 metr məsafə qaçışında göstərdiyi nəticələr əsasında seçmə orta qiymətin standart xətasını hesablayın: ; S2= 0,89
 1322. A) S
 1323. B) S
 1324. C) S
 1325. D) S
 1326. E) S
 1327.  
 1328. 174. Baş yığımın həcmi N=300 seçmə orta qiymətin standart xətasını hesablayın:n = 30;  = 4,33  ; S= 0,22  
 1329. A) S x=0,013
 1330. B) S
 1331. C) S
 1332. D) S
 1333. E) S
 1334.  
 1335. 175. Verilmiş nəticələrə görə orta qiymətin standart xətasını tapın:
 1336.  
 1337. A) 0,16
 1338. B) 0
 1339. C) 0,13
 1340. D) 0,34
 1341. E) 0, 15
 1342.  
 1343. 176. Baş yığımın həcmi N=300 seçmə orta qiymətin standart xətasını hesablayın:n = 49;  = 16,5  ; S= 0,22  
 1344. A) S=0,03
 1345. B) S=1,12
 1346. C) S=0,25
 1347. D) S=1,2
 1348. E) S=0,381
 1349.  
 1350. 177. Verilən nəticələrə görə orta qiymətin standart xətasını hesablayın:
 1351. n = 25;  = 15; S= 0,25
 1352. A) 0,05
 1353. B) 0,7
 1354. C) 1,5
 1355. D) 0,25
 1356. E)16,5
 1357.  
 1358. 178. Verilən nəticələr üçün orta qiymətin standart xətasını tapın:
 1359. n = 16;  = 59,08; S= 198,4
 1360. A) 49,6
 1361. B) 50
 1362. C) 48,5
 1363. D) 51,2
 1364. E) 46,7
 1365.  
 1366. 14 Statistik hipotezlərin yoxlanılması. Əhəmiyyət kriteriyası. 2 seçmənin statistik xarakteristikalarının müqayisəsi.
 1367.  
 1368. 179. Statistik hipotez nəyə deyilir?
 1369. A) Ölçmə nəticələrinin statistik xarakteristikalarına nəzərən riyazi üsullarla yoxlanılan fərziyyədir
 1370. B) Seçmə göstəricilərə əsasən baş yığım parametrlərin qiymətlərinin təyin olunmasını təmin edən qayda
 1371. C) Statistik nəticələr nəzəriyyəsinin bir üsulu
 1372. D) Müşahidə nəticələrinin statistik emalı üsullarından biri
 1373. E) Faktor əlamətinin nəticə əlamətinə təsirini qiymətləndirməyə imkan verən fərziyyə
 1374.  
 1375. 180. Əhəmiyyət səviyyəsi nədir?
 1376. A) Doğru olan H0 hipotezinin rədd olunma ehtimalına deyilir
 1377. B) Səpələnmə xarakteristikalarının müqayisəsi əsasında qiymətləndirilən statistik əhəmiyyət dərəcəsi
 1378. C) Statistik göstəricilər arasındakı əlaqənin sıxlıq dərəcəsini qiymətləndirən əmsal
 1379. D) Yerləşmə xarakteristikalarının müqayisəsi əsasında qiymətləndirilən statistik əhəmiyyət dərəcəsi
 1380. E) Doğru olan H0 hipotezinin qəbul olunma ehtimalı q=P(H0) 1-
 1381.  
 1382. 181. Əhəmiyyət səviyyəsi necə işarə olunur?
 1383. A)    
 1384. B) q=P(H0) 1-
 1385. C) S
 1386. D) t =  
 1387. E) Fhes
 1388.  
 1389. 182. Sıfır hipotez adlanır:
 1390. A) Əgər müqayisə olunan seçmələr arasındakı fərq yoxdursa, onda belə hipotez
 1391. B) Səpələnmə xarakteristikalarının müqayisəsi əsasında qiymətləndirilən statistik əhəmiyyət dərəcəsi
 1392. C) Müşahidə nəticələrinin statistik emalı üsullarından biri
 1393. D) Faktor əlamətinin nəticə əlamətinə təsirini qiymətləndirməyə imkan verən fərziyyə
 1394. E) Doğru olan H0 hipotezinin rədd olunma ehtimalına deyilir
 1395.  
 1396. 183.   olarsa, Styudent kriteriyasının hesabi qiymətlərini tapın:
 1397.  
 1398. A) 5,88
 1399. B) 6,5
 1400. C) 5,2
 1401. D) 2,19
 1402. E) 2,75
 1403.  
 1404. 184. Əhəmiyyət kriteriyaları neçə tipə bölünürlər?
 1405. A) 3
 1406. B) 2
 1407. C) 4
 1408. D) 5
 1409. E) 6
 1410.  
 1411. 185. Parametrik kriteriyalar, Qeyri – parametrik kriteriyalar, Razılaşdırılmış kriteriyalar tipləridir:
 1412. A) Əhəmiyyət kriteriyalarının
 1413. B) Fişer kriteriyasının
 1414. C) Styudent kriteriyası
 1415. D) Hipotezlərin yoxlanması
 1416. E) İki seçmənin orta qiyməti
 1417.  
 1418. 186. İnam ehtimalı nədir?
 1419. A) Doğru olan sıfır hipotezinin qəbul olunma ehtimalına deyilir:q=P(H0) =1-
 1420. B)   təsadüfi kəmiyyətinin paylanma sıxlığı
 1421. C) Baş yığımın orta qiymət ilə seçmə orta qiymət arasındakı fərq
 1422. D) Doğru olan sıfır hipotezinin rədd olunma ehtimalı  
 1423. E) t=  təsadüfi kəmiyyətinin paylanma funksiyası
 1424.  
 1425. 187.   olarsa, statistik göstəricilər arasındakı fərqlərin orta qiymətinin Standart xətasını hesablayın:
 1426. A) 1,87
 1427. B) 1
 1428. C) 2,5
 1429. D) 1,5
 1430. E) 2,18
 1431.  
 1432. 188. Parametrik əhəmiyyət kriteriyaları hansılardır
 1433. A) Styudent və Fişer kriteriyaları
 1434. B) Qamma paylanma, Koşi paylanması
 1435. C) Fişer-Snedoker, Erlanq paylanması
 1436. D) Van-der-Varden, Uilkokson kriteriyaları
 1437. E)   - paylanma
 1438.  
 1439.  Dispersiya analizi.Birfaktorlu dispersiya analizi. Göstəricilərin korrelyasiyada dispersiya analizi. Sinifdaxili korrelyasiya əmsalı.
 1440. 189. Hipotezlərin yoxlanılmasının əsas mahiyyəti:
 1441. A) Hipotezlərin yoxlanması məsələsi baş yığımla seçmələr arasında mövcud olan fərqlərin təsadüfi və ya qanunauyğun amillərlə şərtlənməsi probleminə aydınlıq gətirir
 1442. B) İki təsadüfi kəmiyyət arasındakı statistik əlaüənin təyin olunması
 1443. C) Baş yığımın paylanma barədə mühakimə yürütməyə imkan veri.
 1444. D) Müxtəlif göstəricilər arasındakı qarşılıqlı əlaqənin öyrənilməsi üçün müəyyən qanunauyğunluqların aşkar edilməsi
 1445. E) Naməlum parametrlərin daxil olduğu reqresiya tənliyinin qurulması
 1446.  
 1447. 190. Seçmə reqresiya əmsalının xətası:
 1448. A)Sb =  
 1449. B) S
 1450. C) S
 1451. D) t =  
 1452. E) S
 1453.  
 1454. 191. Statistik kriteriya:
 1455. A) Qabaqcadan verilmiş ehtimalla həqiqi hipotezi qəbul edən və yalan hipotezi istisna edən qayda.
 1456. B) Seçmə göstəricilər arasında baş yığım parametrləri üçün ən yaxşı qiymətlərin əldə edilməsinə xidmət edir
 1457. C) Baş parametrlərin həqiq qiymətlərinin böyük ehtimalla daxil olduğu intervalların sərhədlərini təyin edir
 1458. D) Eyni bir baş yığımdan götürülmüş müxtəlif seçmələrin orta qiymətləri arasındakı xətanı təyin edir
 1459. E) Baş yığımın orta qiyməti ilə seçmə orta qiymət arasındakı xətanı ifadə edir
 1460.  
 1461. 192. Statistik əhəmiyyət kriteriyaları
 1462. A) Seçmə göstəricilər arasında olan fərqin statistik baxımdan əhəmiyyətli olub – olmadığını müəyyənləşdirir
 1463. B) Tədqiqatlarda istifadə olunan formal dəqiq vasitə
 1464. C) Sınağın mümkün nəticələrinin əmələ gətirdiyi elementar hadisələr fəzasında təyin edilmiş birqiymətli funksiya
 1465. D) Təsadüfi kəmiyyətlərin paylanmasının ədədi xarakteristikası
 1466. E) Təsadüfi kəmiyyətin mümkün qiymətlərinin onun riyazi gözləməsinə nəzərən səpələnməsini ifadə edir
 1467.  
 1468. 193. Styudent kriteriyası nəyə xidmət edir?
 1469. A) Statistik əhəmiyyət dərəcəsi orta nəticələrin müqayisəsi əsasında aparılanda bu kriteriyasından istifadə edilir
 1470. B) Tək sayda hədlərdən ibarət ranqlaşdırılmış seçmənin təhlilinə
 1471. C) Qruplaşdırılmış göstəricilər üçün median və modanın təyininə
 1472. D) Ölçü vahidləri müxtəlif olan əlamətlərin dəyişmə dərəcələrinin müqayisəsinə
 1473. E) Variasiya sıraları və empirik paylanmaların qrafiki
 1474.  
 1475. 194. 2 cəhdlə yerinən uzunluğa tullanmada 3 idmançının göstəricilərinə görə birinci cəhdin orta nəticəsini hesablayın:
 1476. №     I cəhd (sm)    II cəhd (sm)
 1477. 1       210     212
 1478. 2       207     208
 1479. 3       216     210
 1480. A) 211
 1481. B) 210,5
 1482. C) 211,5
 1483. D) 212
 1484. E) 210
 1485.  
 1486. 195. Fişer kriteriyası nədir?
 1487. A) Statistik əhəmiyyət dərəcəsi səpələnmə xarakteristikalarının müqayisə əsasında aparılanda bu kriteriyadan istifadə edilir və idman nəticələrinin stabilliyini qiymətləndirməyə imkan verir
 1488. B) Müxtəlif göstəricilər arasında fərqin ehtimalını ifadə edən əhəmiyyət səviyyəsi
 1489. C) Xətanın ehtimalı
 1490. D) Ölçmə nəticələrinin statistik xarakteristikalarına nəzərən riyazi metodlarla yoxlanılan fərziyyə
 1491. E) Statistik əhəmiyyət dərəcəsi yerləşmə xarakteristikalarının müqayisəsi əsasında aparılanda bu kriteriyadan istifadə olunur.
 1492.  
 1493. 196. Dispersiya analizi nədir?
 1494. A) Müşahidə nəticələrinin statistik emalı üsullarından biri olub öyrənilən kəmiyyətə müxtəlif əlamətlərin təsirinin qiymətləndirilməsinə xidmət edir
 1495. B) Statistik əhəmiyyət dərəcəsi səpələnmə xarakteristikalarının müqayisə əsasında aparılanda bu kriteriyadan istifadə edilir və idman nəticələrinin stabilliyini qiymətləndirməyə imkan verir
 1496. C) Ölçmə nəticələrinin statistik xarakteristikalarına nəzərən riyazi metodlarla yoxlanılan fərziyyə
 1497. D) Müxtəlif göstəricilər arasında fərqin ehtimalını ifadə edən əhəmiyyət səviyyəsi
 1498. E) Baş parametrlərin həqiq qiymətlərinin böyük ehtimalla daxil olduğu intervalların sərhədlərini təyin edir
 1499.  
 1500. 197. 2 cəhdlə yerinən uzunluğa tullanmada 3 idmançının göstəricilərinə görə ümumi orta qiyməti hesablayın.
 1501. №     I cəhd (sm)    II cəhd (sm)
 1502. 1       210     212
 1503. 2       207     208
 1504. 3       216     210
 1505. A) 210,5
 1506. B) 105
 1507. C) 110
 1508. D) 211
 1509. E) 210
 1510.  
 1511. 198. 2 cəhdlə yerinən uzunluğa tullanmada 3 idmançının göstəricilərinə görə ikinci cəhdin orta nəticəsini hesablayın:
 1512. №     I cəhd (sm)    II cəhd (sm)
 1513. 1       210     212
 1514. 2       207     208
 1515. 3       216     210
 1516. A) 210
 1517. B) 216
 1518. C) 210,5
 1519. D) 208
 1520. E) 212
 1521.  
 1522. 199. Ölçü nəticələrinin dəyişmə intervalını və nəticələrin orta qiymət ətrafında səpələnməsini nə xarakterizə edir?
 1523.  
 1524. A) dispersiya
 1525. B) orta qiymət
 1526. C) moda
 1527. D) median
 1528. E) seçmə
 1529.  
 1530. 200. Dispersiyanın kvadrat kökü alınmış formasına nə deyilir?
 1531. A) orta kvadratik yayınma
 1532. B) dispersiya
 1533. D) moda
 1534. C) xəta
 1535. E) korrelyasiya
 1536.