From abc, 1 Week ago, written in Python.
Embed
  1. text = input()
  2. clean_text = list(set(text)) ## lọc trùng kí tự
  3. count_character = [(i, clean_text.count(i)) for i in clean_text]  ###với từng kí tự, đếm ngược trong chuỗi nó xuất hiện bao nhiêu lần
  4. print(count_character)
  5.